Klanttoewijzing

Wat betekent de instelling "unieke toewijzing"?

Als het vinkje is ingesteld, kan elke klant slechts aan precies één locatie worden toegewezen. De klant ontvangt dus zijn volledige hoeveelheid van deze ene locatie. Als er geen vinkje gezet is, kunnen klanten worden toegewezen aan meerdere locaties, waarbij de hoeveelheid van de klant kostenoptimaal over de locaties wordt verdeeld. Natuurlijk doet dit geval zich alleen als capaciteit op de locaties beperkt is.

Hoe worden de transportkosten berekend?

Voor elke relatie "Locatie -> Klant" wordt de kostprijs gebruikt die is ingevuld op het werkblad "Vaste transportkosten" of "Variabele transportkosten". Als daar geen waarde wordt aangetroffen, wordt een alternatieve kostprijs berekend. Hoe dit wordt berekend, kan worden opgegeven bij de instellingen. U kunt afstand, snelwegafstand en tijd selecteren. Opgemerkt moet worden snelwegafstand en tijd niet beschikbaar zijn bij elke afstandendatabase.

Hoe kan het resultaat van de optimalisatie worden gevisualiseerd op een kaart?

Selecteer hiervoor de kolommen A tot en met I op het werkblad Klanttoewijzing en klik op het kaarincoontje op de menubalk van XCargo.
Als u de sjabloon Straat gebruikt, gebruik dan hiervoor de kolommen A tot O, of de kolommen A tot G als u de sjabloon XY gebruikt.

Wat is er te zien op de werkbladen met resultaten, "Vaste TK (berekend)" en "Variabele TK (berekend)"?

Dit zijn de vaste en variabele transportkosten die worden gebruikt voor de optimalisatie. Indien de werkbladen "Vaste transportkosten" of "Variabele transportkosten" volledig zijn ingevuld, dan zijn de werkbladen met de resultaten slechts kopieën daarvan. Als de werkbladen met de kosten echter voorafgaande aan de optimalisatierun lege cellen mochten bevatten of helemaal leeg zijn, zullen de kosten voor elke relatie berekend worden op basis van de instellingen, bijvoorbeeld op basis van de afstand. De twee werkbladen met de resultaten laten zien welke kosten er berekend zijn en gebruikt worden voor de optimalisatierun.

Locatieplanning

Welke instellingen moeten er in elk geval worden gemaakt om een locatieplanning uit te voeren?

De werkbladen "Fabrieken" en "Klanten" moeten worden ingevuld. Bovendien moet alle informatie op het tabblad "Instellingen" worden gecontroleerd en, zo nodig, gewijzigd. De tabbladen "Kostenfuncties" en "Geavanceerde instellingen" bevatten standaardwaarden die voor veel use cases niet hoeven te worden gewijzigd.

Wat betekent de instelling "bronnen van mogelijke locaties“?

Om locaties te plannen, moet een set van mogelijke locaties worden gespecificeerd van waaruit locaties kunnen worden geselecteerd voor de planning. Als "Aangepast" is geselecteerd, kunnen de mogelijke locaties voor de locatiekeuze worden gespecificeerd op het werkblad "Potentiële locaties". Bovendien kunnen de locaties van de afzenders of de ontvangers van de zendingen worden geselecteerd. Bij een groot aantal goed verdeelde locaties komt dit het meest overeen met een onbeperkte planning in het gehele plangebied.

Hoe kunnen de resultaten snel worden gevisualiseerd op de kaart?

Selecteer de kolommen B to en met J in het werkblad "Resultaat voor of na de run of in het werkblad "Resultaat hoofdrun". Het is ook mogelijk om de gegevens van beide werkbladen tegelijkertijd op een kaart in te weer te geven. Geef hiervoor eenvoudigweg de gegevens van beide werkbladen achter elkaar weer zonder de kaart tussendoor te verwijderen.
Als u de sjabloon Straat heeft geselecteerd, gebruik dan de kolommen b tot en met P, of de kolommen B tot en met H als u sjabloon XY gebruikt.

Er kan niet worden voldaan aan de capaciteit van de locaties. Hoe interpreteer ik de getoonde oplossing?

Op het werkblad "Locatieplanning" worden alle scenario's (elk scenario komt overeen met een vooraf bepaald aantal te plannen locaties) vermeld waarvoor er niet kan worden voldaan aan hun capaciteit.
Echter, daarnaast worden de normale werkbladen met de resultaten weergegeven. Voor scenario's waarin de maximale capaciteit van de locaties niet voldoende is, worden de locaties slechts gevuld voor zover de capaciteit dit toelaat. Sommige klanten blijven daarbij zonder toewijzing aan een specifieke locatie.
In scenario's waarin de minimumcapaciteit van de locaties te groot is, worden klanten normaal toegewezen. Daarbij wordt op sommige locaties de minimumcapaciteit onderschreden.

Hoe moeten de hoeveelheden worden ingevuld op het werkblad "Klanten"?

De kolommen E en F beschrijven de hoeveelheden voor de volgende natransporten.
Voorbeeld:
Gewicht: 1000 kg Aantal transporten: 3 -> Er zijn 3 natransporten op de wagen naar deze klant met een gewicht van ieder 1000 kg.
Bovendien is er vanaf kolom G één kolom voor elke fabriek die werd gedefinieerd. Hier geeft u aan vanaf welke fabriek de klant zijn hoeveelheid ontvangt. Hier vindt niet een onderverdeling plaats in afzonderlijke zendingen, maar wordt de totale hoeveelheid in aanmerking genomen. Normaal gesproken bevat één van deze kolommen het resultaat van "Gewicht" vermenigvuldigd met "Aantal zendingen".
Let op: Als een klant goederen van meerdere fabrieken ontvangt, moet u een nieuwe regel invullen. Bij één fabriek mag op één regel altijd enkel een hoeveelheid worden ingevoerd.

Netwerkoptimalisatie

Dit geeft aan dat het probleem in de huidige configuratie niet kan worden opgelost. Wat moet u doen?

Hiervoor kunnen verschillende redenen zijn. Het meest waarschijnlijke geval is dat de capaciteit van alle locaties op knooppuntniveau niet voldoende is om de volledige vraag van het netwerk te verwerken. Het is echter ook mogelijk dat randniveaus zijn vergeten in de configuratie, zodat het netwerk niet correct is aangesloten.

.

Hoe kunnen de resultaten snel op de kaart worden weergegeven?

Selecteer hiervoor de kolommen F tot L in het werkblad "Resultaat Transport" en klik op "Kaart" in de XCargo menubalk. Als u verschillende kleuren aan de relaties wilt toekennen, afhankelijk van hun randniveau, kunt u de kolom "Randniveau" achter de kolom L kopiëren en uw selectie uitbreiden.
Gebruik in plaats van de kolommen F tot en met L de kolommen F tot en met P als u de sjabloon Straat hebt gekozen, of de kolommen F tot en met J als u de XY-sjabloon hebt gekozen.

Hoe vult ik de kolom Type op het werkblad "Knooppuntniveaus" in?

Mogelijke waarden zijn "Herkomst", "Bestemming" of een lege cel. "Herkomst" duidt een knooppuntniveau aan waarin producten het netwerk instromen, bijvoorbeeld een productiefabriek. "Bestemming" duidt een knooppuntniveau aan waarin er vraag is naar producten, zoals klanten of winkels. In elk geldig netwerkmodel moet er ten minste één knooppuntniveau als "Herkomst" worden aangeduid en één als "Bestemming", maar er kunnen er ook meerdere zijn. De knooppuntniveaus waaraan geen type wordt toegekend, hebben de eigenschap dat de locaties van het niveau alleen dienen als doorvoerpunten voor de producten. Hier kan niets worden toegevoegd of ontnomen.

Hoe moeten de hoeveelheden van de afzonderlijke producten op het blad "Locaties" worden opgevat?

Voor locaties die behoren tot een knooppuntniveau dat als herkomst is aangeduid, zijn de hoeveelheden de maximale productiehoeveelheden van een product. Voor locaties van een knooppuntniveau zonder type zijn dit de maximale doorvoerhoeveelheden. Voor locaties van een knooppuntniveau dat als bestemming is aangeduid, moeten de hoeveelheden worden opgevat als vereiste hoeveelheden waaraan een geldige oplossing precies moet voldoen.

Is het mogelijk om meer dan één "Herkomst", of. „Bestemming" knooppuntniveau aan te geven?

Ja, u hoeft telkens maar één knooppuntniveau als herkomst of bestemming te definiëren.

Wat betekent het veld Kostenfactor op het werkblad dat betrekking heeft op de transport- of opslagkosten?

Transport- en opslagkosten hebben altijd betrekking op een attribuut van producten, bijvoorbeeld gewicht, volume, opslaglocaties en dergelijke. In het veld Kostenfactor kunt u alle attributen invullen die zijn gedefinieerd in het werkblad Producten.
Voorbeeld: Op het werkblad Transportkosten staat een relatie die 0,02 € per kg kost. De volgende producten zijn gedefinieerd:
Product A: 5 kg per meeteenheid
Product B: 7 kg per meeteenheid
Als de stroom naar de relatie nu uit 1000 eenheden van product A en 500 eenheden van product B bestaat, ontstaan de volgende kosten:
(1000 * 5 kg * 0,02 €/kg) + (500 * 7 kg * 0,02 €/kg) = 170 €
Kostenfactoren hoeven niet uniform te zijn, maar moeten per relatie of overslagpunt individueel kunnen worden geselecteerd.

Hoe kunnen degressieve transport- of opslagkosten worden gedefinieerd?

Dit is mogelijk door het gebruik van vaste kosten. Door de combinatie van vaste en variabele kosten is een enkele meeteenheid zeer duur, omdat de vaste kosten moeten worden betaald. Als er extra meeteenheden worden toegevoegd, hoeven de vaste kosten nog steeds slechts eenmaal te worden betaald, waardoor de kosten per meeteenheid worden verlaagd.

Routeplanning

Kunnen er met behulp van rittenplanning zowel inkomende als uitgaande ritten worden samengesteld?

Ja. Hoewel de sjablonen verwijzen naar een uitgaand voorbeeld, kan het sjabloon echter ook gebruikt worden voor een inkomend voorbeeld. Hiervoor zou men dan veel "Opslagplaatsen" en erg weinig "Klanten" hebben.

Hoe kunnen de berekende ritten worden weergegeven op de kaart?

Routeplanning: Selecteer op het werkblad Ritten alle kolommen van "Rittenummer" tot "Gewicht".
XTour: Selecteer op het werkblad XTours alle kolommen van "Ritnummer" tot "Gewicht".
Volgorde: Selecteer in het blad "Sequentie berekend" de kolommen "Tour", "Positie" en de kolommen met de informatie van de afzender en de ontvanger.

Wat zijn de redenen waarom de duur van de rit niet goed wordt berekend?

Routeplanning: Selecteer op het werkblad Ritten alle kolommen van "Rittenummer" tot "Gewicht".
XTour: Selecteer op het werkblad XTours alle kolommen van "Ritnummer" tot "Gewicht".
Volgorde: Selecteer in het blad "Sequentie berekend" de kolommen "Tour", "Positie" en de kolommen met de informatie van de afzender en de ontvanger.

Wat betekenen de instellingen "min. stopafstand" of "min. Stoptijd?

Ritten: Als twee haltes zich zeer dicht bij elkaar of zelfs op hetzelfde adres bevinden, zou de procedure met zeer korte afstanden en tijden rekening hoeven te houden. In de overeenkomstige kolommen kunt u minimumwaarden definiëren voor de afstand en de duur tussen twee stopplaatsen die bij de optimalisatie worden gebruikt.

Budgetplanning

Hoe kunnen de effecten van gewijzigde transportstructuren worden beoordeeld?

Door eerst de voorspelde wijzigingen te creëren en vervolgens de kosten te berekenen op basis van de vrachtcalculatie. Om de nieuwe datasets te creëren, kunt u bijvoorbeeld de hoeveelheid met X procent verhogen om een toename in de vraag te simuleren. De kosten laten dan het verschil zien als gevolg van deze verandering in de vraag.

Offertevergelijking

Hoe kunt u twee offertes met elkaar vergelijken?

De offertematrices of -tabellen moeten worden opgeslagen in verschillende Excel-spreadsheets en vervolgens worden toegevoegd aan de gegevensbestanden met de XC_Freight Matrix-functie, elk met één kolom voor een offerte die de overeenkomstige kostprijs berekent. Zo kunnen de kosten van de verschillende offertes in één oogopslag worden vergeleken.

Matrix Designer / Tariefgenerator

Wat is het doel van het veld "Kostencategorie voor analyse"?

Die matrix wordt berekend op basis van het aan "Kosten" toegewezen veld. Het resultaat bevat dan rode, groene en witte cellen die het verschil met de invoergegevens weergeven. In dit veld kunt u nu de invoergegevens opgeven waarmee het resultaat moet worden vergeleken. (Use case: De matrix wordt berekend op basis van de kosten inclusief brutowinst. Het resultaat zou nu echter het verschil moeten weergeven tussen de herrekende waarden en de kosten zonder brutowinst en niet het verschil met de kosten inclusief brutowinst.)

Ik heb handmatig een waarde uit het resultaat aangepast en wil de matrix gladstrijken met de Afvlakken-functie zodat mijn aangepaste waarde behouden blijft. Waarom verandert de waarde opnieuw door het afvlakken?

De reden hiervoor is dat de weging van de handmatig ingestelde waarde te laag is in vergelijking met de omringende waarden, zodat de procedure niet de noodzaak ziet om deze waarde koste wat het kost te moeten behouden. De oplossing zou kunnen zijn om ook de weging extreem hoog te stellen om het belang van deze concrete waarde voor de procedure duidelijk te maken.

Binnen een cel heb ik zeer grote verschillen in waarden tussen minimum en maximum. Hoe verklaart u dat?

De Matrix Designer rangschikt alle databestanden met de bijbehorende kosten in de samengestelde matrixstructuur. Als er nu zeer grote categorieën worden gecreëerd, vallen er des te meer databestanden met verschillende kosten in één categorie. De Matrix Designer selecteert vervolgens de gemiddelde waarde van alle databestanden die in deze categorie vallen als initiële waarde.

Vrachtberekening

Welke opties zijn er om de vrachtkosten te berekenen?

Enerzijds is er de functie XC_Freight Matrix. Afhankelijk van de kenmerken van een zending, kan deze functie worden gebruikt om de kostprijs van een matrix te bepalen. Aan de andere kant is er het zogenaamde voorwaardenkader, waarmee complexe tariefstructuren kunnen worden gemodelleerd voor het bepalen van de vrachtkosten.

Kunnen er ook verschillende kostensoorten worden berekend?

Het voorwaardenkader biedt u de mogelijkheid om een willekeurig aantal verschillende kostensoorten te berekenen. Hiervoor moeten alleen de feitelijke kostentabellen beschikbaar zijn. Op basis van regels kunnen deze dan worden berekend afhankelijk van de eigenschappen van een dataset.

Emissieberekening

Hoe worden emissies bepaald?

De emissies worden berekend op basis van het land en de afgelegde afstand (binnen en buiten de bebouwde kom en op de snelweg. Daarbij is het gekozen voertuigtype bepalend.

Welke soorten emissies kunnen worden berekend?

CO2, CO, N2O, CH4, HC, Benzol, mKR, NH3, NMHC, Nox, Pb, SO2, Toluol, Xylol

Tolberekening

Wordt de tol altijd berekend met behulp van de dagelijks bijgewerkte tolgelden?

Xcargo omvat geen directe interface naar de voor het publiek toegankelijke toltabellen en er vindt hier geen automatische update plaats. Bij elke beschikbare update worden echter ook de bijgewerkte toltabellen opgeslagen.

Is het mogelijk om de tolgelden afzonderlijk voor nationale en voor secundaire snelwegen te berekenen?

De tol wordt berekend op basis van het land en het aantal kilometers dat op de snelweg is afgelegd.

Kaartweergave

Waar is er met de .NET-kaart gebeurd?

De .NET-kaart was wat de Map&Guide kaart is in XCargo 5.0. Alleen de naam is veranderd. En natuurlijk heeft u het meest recente kaartmateriaal tot uw beschikking.

De kaart wordt niet volledig weergegeven. Waarom is dat zo?

Waarschijnlijk is er in de kaartinstellingen een maximaal kaartgedeelte ingesteld. Reset de instellingen door op de knop "Standaardwaarden instellen" te klikken.

Hoe kan ik de kaart verplaatsen terwijl ik de muisknop ingedrukt houd?

Selecteer in de werkbalk de functie "Muis pannen" (handicoontje). Om het zoomframe later opnieuw te gebruiken, klikt u eenvoudigweg op de betreffende functie.

Ik wil verschillende elementen op de kaart weergeven, maar vind maar één icoontje op de werkbalk. Wat moet ik doen?

Vanaf XCargo kunt u alle elementen met slechts één klik op de kaart weergeven. Selecteer gewoon de gegevens die u wilt weergeven en klik op de kaart. XCargo herkent wat voor element het is en geeft het op de kaart weer.

Is het mogelijk om objecten uit verschillende werkboeken in één kaart weer te geven?

Tot Excel 2010 kunt u bijv . relaties weergeven op een kaart die in verschillende werkboeken staan. Er is dus maar één kaart voor alle open werkboeken. Vanaf Excel 2013 is de kaart gebonden aan het betreffende werkboek, d.w.z. dat er voor elk werkboek een nieuwe kaart wordt geopend en u kunt alleen gegevens van het betreffende bestand op de kaart weergeven.

Hoe kan ik bladwijzers voor later gebruik opslaan?

Om ook maanden later nog bladwijzers te gebruiken of om bepaalde kaartgedeelten in de juiste grootte en met de juiste zoom opnieuw te gebruiken, exporteert u de kaartinstellingen. Deze kunnen dan naargelang de behoefte weer worden geïmporteerd en dan kunnen de bladwijzers worden gebruikt.

Hoe kan ik de werkelijke route weergeven?

De route kan worden weergegeven via het snelwegicoontje op de werkbalk. Er moet echter rekening mee worden gehouden dat dit zeer lang kan duren, afhankelijk van het aantal relaties dat moet worden weergegeven. Het is aan te raden om alleen de route te tekenen als er slechts enkele relaties moeten worden weergegeven (minder dan 10).

Afstandsberekening

Ik kan de administratie van de snelheidsprofielen niet vinden.

Snelheidsprofielen worden van nu af aan niet langer afzonderlijk gedefinieerd, maar rechtstreeks in de bijbehorende afstandendatabase. Er is niet langer een aparte administratie met een overzicht van alle beschikbare snelheidsprofielen.

Heb ik absoluut een volledig adres nodig om de afstand te berekenen?

De afstand kan alleen worden berekend als de afstandendatabase zowel de afzender als de ontvanger correct kan toewijzen. Hier wordt doorgaans voor gezorgd met behulp van een volledig adres, postcode en plaats. In uitzonderlijke gevallen is het echter ook mogelijk om een afstand te berekenen zonder een locatie of postcode te specificeren. Dit moet dan eenvoudigweg worden uitgeprobeerd bij een specifiek geval.

Functies en sjablonen

Ik kan geen functie vinden. Bestaan ze niet meer?

XC_KUSAI en XC_KUSAII zijn hernoemd naar XC_KST_1 en XC_KST_2 overeenkomstig hun betekenis in de "Klantendatabase"
Alle tolfuncties zijn gecombineerd tot de TOLKOSTEN-functies.
De functies XC_Snelweg en XC_Afstand Selectie bestaan niet meer omdat de functionaliteit ervan al in andere functies is opgenomen.

Kan ik Excel-bestanden bewerken die ik met een oudere versie van XCargo heb gecreëerd?

Om onjuiste resultaten te voorkomen, moet u uw gegevens overbrengen naar de nieuwe sjablonen.

Hoe stel ik het in dat er voor elk sjabloon een nieuw werkboek wordt gemaakt?

Activeer onderOpties > Instellingen > Algemeen > Overige de optie "Open sjabloon in nieuw werkboek".

Een functie verschijnt niet in het XCargo-menu, ondanks dat ik een licentie heb.

De functie kan mogelijk verborgen zijn. Om de functie weer te tonen, open de menuconfiguratie onderOpties > Aanpassen en vinku het vakje aan voor de gewenste functie.

Waar kan ik de XCargo-functies vinden?

De XC-functies zijn nu te vinden binnen de categorie "XCargo-functies" (niet langer "Aangepast") binnen de Excel-functies.

XCARGO F.A.Q.

Is uw vraag niet beantwoord?

Neem contact met ons op!

Stuur uw informatieverzoek naar  xcargo.digital@siemens-logistics.com,

gebruik dan het contactformulier of bel ons:

+49 721 66780-100